วิชาการข้อมูล  เอกสารผลงานวิชาการด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขาภพ ที่ได้จากการศึกษาทบทวน และการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่      


                   การทบบวนระบบการจดทะเบียนตายของต่างประเทศ
                   การศึกษาความสมบูรณ์ของการตาย จากทะเบียนตายเทียบกับข้อมูลจริงระดับจังหวัด
                   การศึกษาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายในโรงพยาบาล
                   การพัฒนาระบบข้อมูลการตายนอกสถานพยาบาล
                   ดัชนีชี้วัดโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ระดับนานาชาติ และระดับชาติ
                   ดัชนีชี้วัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง
                   การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต ระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต
                   ดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ