ข้อมูลสำหรับภาคี  ระบบบันทึกความต้องการข้อมูลของภาคีสร้างเสริมสุขภาพโดยระบบจะเลือกและแสดงข้อมูลที่เกี่ยงข้องที่มีในเว็บไซต์ หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง      

            แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

                   การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ปี พ.ศ. 2540-2551 กรุงเพทมหานคร
                   จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามปีที่เสียชีวิตรายภาค เขต และจังหวัด กันยายน พ.ศ. 2527 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2553
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total) 2546
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total)2547
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total)2548
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total)2549
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total)2550
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total) 2551
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total) 2552
                   Reported cases and deaths by Province and by Month Thailand S.T.I.(total) 2553
                   อัตราตายมะเร็งปากมดลูก
                   สภาวะการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ปี พ.ศ. 2540 - 2551
                   อัตราการเกิดมีชีพ

            มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

                   รายงานสถานการณ์ครอบครัวเปรียบเทียนปี 2552-2553
                   กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
                   สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2548
                   สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2549
                   สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2550
                   สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2551
                   สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2552
                   สถิติการจดทะเบียนสมรส 2553
                   สถิติทะเบียนหย่า 2553
                   ภาวะวิกฤตของครอบครัวไทย

            มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

                   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549
                   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550
                   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551
                   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552