HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
พิมพ์ไทย [ วันที่ 07/06/2555 ]
เผยวัยแรงงานยังคงฆ่าตัวตายสูง

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดสูง ซึ่งพบว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีประชาชนขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้น มากกว่า 50% จากปี 2553 จำนวน 102,645 ราย เป็น 193,315 ราย ในปี2554 ปัญหา ที่ขอปรึกษา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิตอาทิ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคทางจิตปัญหาทางเพศ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรักปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาพฤติกรรมปัญหาการเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการทำงาน ปัญหาการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตนเอง ซึ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเครียดและความกดดันในชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งสาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่ยังคงมาจากปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน
          นอกจากนี้ จากรายงานการฆ่าตัวตายของประเทศไทย โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นับแต่ปี 2540-2553 พบว่า วัยแรงงานยังคงเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยช่วงอายุ 20-29 ปี มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด15,994 ราย รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี และ40-49 ปี ซึ่งมีจำนวนการฆ่าตัวตายเท่ากัน คือ14,822 ราย ขณะที่ ปี 2553 ช่วงอายุ 30-39 ปีมีการฆ่าตัวตายมากที่สุด