HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์ไทยรัฐ [ วันที่ 18/06/2555 ]
คร.คาดอีก 1 ปีได้ใช้วัคซีนไข้เลือดออก

              นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.)กล่าวว่า จากการประชุมว่าด้วยโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 15 ซึ่งปรเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยความร่วมมือของสมาคมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข องค์กรระดับชาติและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านโรติดเชื้อในระดับนานาชาติ ทั้งการเฝ้าระวัง ควบคุม รักษาโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์และผลงานวิจัย ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันการดื้อยาของโรคติดเชื้อในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 2,718 คน จากประเทศต่างๆทุกทวีป รวม 122 ประเทศ โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือกับนานาชาติในการรับมือกับโรคติดเชื้อ โรคติดต่อต่างๆ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และการดื้อยาของเชื้อต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคติดต่ออุบัติใหม่และอีกเรื่องที่สำคัญคือการรายงานความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งคาดว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้ภายใน 1 ปี.