HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์มติชน [ วันที่ 17/07/2555 ]
สพป.แพร่เขต1ออกมาตรการป้องกันโรค'มือ เท้า ปาก'เด็กเล็ก

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน โรคที่มักแพร่ระบาด คือโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อเอนเทอโรไวรัส พบในเด็กทารกและเด็กเล็ก และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ แต่ป้องกันได้โดยการรักษาอนามัยความสะอาดของสถานที่ เครื่องใช้ต่างๆ และแยกเด็กป่วยพาไปพบแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก สพป.แพร่ เขต 1 จึงวางมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง และสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ ให้ครูคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยดูแผลในปาก และผื่นหรือตุ่มน้ำที่ฝ่ามือ เมื่อพบความผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย หากพบแผลในปาก (เด็กมักจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแผลในปากเพียงอย่างเดียว ไม่มีผื่นตามมือหรือเท้าก็ได้ และสามารถ แพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆ และในสิ่งแวดล้อมได้
          "นอกจากนี้ ควรประสานกับผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวว่ามีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้ปกครองช่วยเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องส้วม เผยแพร่ให้ความรู้คำแนะนำเรื่องโรคมือ เท้า ปากแก่ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองช่วยสังเกตอาการเด็กแต่เนิ่นๆ หากมีเด็กป่วยหลายคน ให้แจ้ง สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด" นายสุทินกล่าว