HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์ไทยรัฐ [ วันที่ 20/08/2555 ]
ประกาศ"วาระคนอีสาน"ลุยกำจัด"พยาธิใบไม้ตับ"

 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะแพทย์ มข.แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก 20 จังหวัด ภาคอีสานรวม 2,500 คน เพื่อชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ ตับ ลดมะเร็ง ท่อน้ำดีของ มข.
          นพ.สุรวิทย์ กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุทำให้คนอีสานเสียชีวิตปีละประมาณ 28,000 คน หรือวันละ 76 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 คน จัดว่าเป็นปัญหาสำคัญและรุนแรงอย่างมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยมักอยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ และให้ระดมพลังทุกภาคส่วน เร่งจัดการปัญหาถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยจัดทำยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสานเพื่อปกป้องประชาชนในภาคอีสานที่มีประมาณ 21 ล้านคน ให้ปลอดภัยและลดการป่วยการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายใดที่พบมีการผิดปกติจะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด ถือเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและทุกส่วนร่วมช่วยกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตั้งเป้าลดพยาธิใบไม้ตับให้เหลือร้อย 5 และอัตราตายจากมะเร็งท่อน้ำดีให้เหลือไม่เกิน 20 คน ต่อแสนประชากรภายใน พ.ศ.2559