HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
โพสต์ทูเดย์ [ วันที่ 21/09/2555 ]
ชายวัยกลางคนส่อฆ่าตัวตายสูงด้อยค่า-ตกงาน

 โพสต์ทูเดย์ - วิจัยชี้ชายวัยกลางคนมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูง เหตุรู้สึกด้อยค่า หลังตกงาน
          สมาคมสมาริตันส์ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยโทรศัพท์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เปิดเผยรายงานล่าสุด พบว่าชายวัยกลางคน ซึ่งมีอายุระหว่าง 30-50 ปี ที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงถึง 10 เท่า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่กลุ่มคนเหล่านั้นรู้สึกว่า ได้สูญเสียความเป็นตัวตนและความภาคภูมิใจในฐานะลูกผู้ชายไป ภายหลังต้องตกงานในยุคที่สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
          "การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานตลอด 60 ปีที่ผ่านมา จากยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นภาคการบริการเป็นหลักเช่นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อชายชนชั้นแรงงานโดยตรง ภายหลังจากความต้องการแรงงานชายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆลดลง ทำให้กลุ่มชายเหล่านั้นไม่เพียงแต่ตกงาน และยังรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในความเป็นชายและความเป็นตัวตน" รายงานระบุ
          สถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าในแต่ละปีมีคนฆ่าตัวตายเฉลี่ย 1 ล้านคน หรือทุกๆ 40 วินาที โดยเกือบทุกประเทศทั่วโลก สถิติผู้ฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านอาการป่วยทางจิตตลอดจนถึงปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว และความกดดันทางสังคมและวัฒนธรรม