HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์แนวหน้า [ วันที่ 29/11/2555 ]
เตือนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุภัยเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

แพทย์หญิงสุเนตร ชื่นกิจมงคลผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ได้ผล คือ 1.ต้องฉีดทุกปี โดยที่ผ่านมา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กันอยู่จะเป็นชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) ซึ่งปกติจะฉีดเข้าที่ต้นแขน แต่ในปัจจุบันด้วยความเจริญทางการแพทย์ ทำให้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากแบบเดิมนี้มาเป็นชนิดฉีดเข้าใน ผิวหนัง (intradermal) ด้วยการใช้นวัตกรรมของเข็มที่มีขนาดเล็กมาก (Micro Injection System) หรือ อาจเรียกได้ว่า "วัคซีนเข็มเล็ก" จากการทดลองโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 3,700 คน พบว่าผลภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ของผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนชนิดฉีดเข้า ในผิวหนังสูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามตามปกติ 2.สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้มากขึ้น วัคซีนตัวนี้จึงเหมาะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานน้อยซึ่งเสี่ยง ต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายขึ้น
          "เนื่องจากในผู้สูงอายุ จะมีภูมิคุ้มกัน ของร่างกายที่อ่อนแอลงตามธรรมชาติ จึงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายขึ้น และเสี่ยงต่อการมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้มากขึ้น อีกทั้ง การตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่ ยังลดลงอีกด้วย 3.แต่ด้วยการฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนัง สามารถใช้ปริมาณวัคซีนเท่าเดิมกับที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า ดังนั้นวัคซีนเข็มเล็ก ชนิดฉีดเข้าในผิวหนังจึงเหมาะ อย่างมากสำหรับการใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้สูงอายุ" แพทย์หญิงสุเนตรกล่าว ในที่สุด