HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์เดลินิวส์ [ วันที่ 14/03/2556 ]
ไข้เลือดออกระบาดบุรีรัมย์ยอดผู้ป่วยพุง200ราย

 นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ว่า ตั้งแต่มกราคมถึง 4 มีนาคม 2556 จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 184 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 10-14 ปี, 5-9 ปี และแรกเกิดถึง 4 ปีตามลำดับ พื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อ.โนนสุวรรณ รองลงมาคือ อ.หนองกี่ อ.พุทไธสง อ.ห้วยราช และ อ.นาโพธิ์ ตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปีนี้นั้น ถือว่ามีอัตราป่วยสูงมาก มากกว่าปีที่แล้วถึง 5 เท่าในช่วงเดือนเดียวกัน และตามสถิติทางการระบาดวิทยา จะมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยสูงทุกรอบ 5 ปี ซึ่งปี 2556 นี้ครบรอบ 5 ปีพอดี ศูนย์ระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยต่อเนื่องไปอีกในระยะ 1-2 เดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝน ซึ่งหากไม่มีการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้มีผู้ป่วยไข้เลือดออก รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ และหากไม่ควบคุมป้องกันโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาจทำให้โรคไข้เลือดออกแพร่กระจายอย่างหนักในทุกพื้นที่
          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชน วัด โรงเรียน และ อปท. ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในพื้นที่ เช่น การสำรวจลูกน้ำยุงลาย การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ การพ่นหมอกควันกำจัดยุง หรือการสอบสวนโรคเมื่อมีผู้ป่วย และที่ต้อง ร่วมมือร่วมใจพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่องทั้งชุมชน วัด โรงเรียนและ อปท. คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทั้งการทำความสะอาดในบ้าน บริเวณบ้าน ถนน พื้นที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย เพราะถ้าไม่รณรงค์พร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ยุงลายก็จะอพยพไปยังบ้านเรือนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกก็จะไม่ได้ผล ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้โดนยุงกัด โดยการนอนกางมุ้ง มุ้งลวด ใช้ยาจุดกันยุง หรือโลชั่นทากันยุง และหากบุตรหลานป่วยเป็นไข้สูง 2 วันแล้วไข้ยังไม่ลด ให้รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านทันทีเพื่อหมอจะได้วินิจฉัยโรคและรักษาได้ทันท่วงทีไม่ให้มีอาการรุนแรงต่อไป" นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว