HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์แนวหน้า [ วันที่ 06/11/2556 ]
สธ.เน้น3มาตรการลดอุบัติเหตุตั้งเป้าลดจำนวนตายร้อยละ7ต่อปี

 

  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2554-2563 โดย ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี ขณะนี้การดำเนินงานผ่านมา 3 ปี แนวโน้มผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 14,033 ราย คิดเป็น 22 ต่อประชากรแสนคน ข้อมูลล่าสุดในปี 2555 มีผู้เสียชีวิต 14,059 ราย เฉลี่ยวันละ 38 ราย เมื่อรวมยอดแล้วเท่ากับการโดยสารรถบัส 365 คันต่อปี  บาดเจ็บสาหัสกว่า 2 แสนราย มูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ดังนั้นระยะเวลาที่เหลืออีก 7 ปี จะเร่งดำเนินการโดยตั้งเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้ร้อยละ 7 ต่อปี หรือไม่เกิน 7,000 ราย หรือลดลงกว่าเดิม 50 เปอร์เซ็นต์  เพื่อให้อัตราผู้เสียชีวิตในปี 2563 เหลือเพียง 11 ต่อประชากรแสนคนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
          ในการดำเนินการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2557 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเน้น 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุจราจรให้มีฐานเดียว เป็นฐานกลางประเทศ โดยข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 26,000 คน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะที่รายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในประเทศไม่ตรงกัน จึงต้องจะทำข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ให้เป็นเอกภาพตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ได้มอบให้กรมควบคุมโรค เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางประกันภัย กระทรวงคมนาคม เพื่อ พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตได้ครบถ้วนที่สุด เพื่อนำมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง คาดว่าจะประกาศใช้เป็นทางการได้ภายในปี 2557
          2.ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิต เน้นดำเนินการถึงชุมชนผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เน้นใน 40 จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูง จังหวัดละอย่างน้อย 1 อำเภอ เป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เช่นผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน และการประเมินผล 3.พัฒนา ระบบการรักษา โดยเฉพาะระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และคุณภาพห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และได้รับการดูแลรักษาที่ห้องฉุกเฉินการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล เพื่อลดการเสียชีวิตและความพิการให้น้อยที่สุด