HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
หนังสือพิมม์เดลินิวส์ [ วันที่ 09/03/2559 ]
กระทรวงเกษตรฯ หนุนบ่อน้ำบาดาลสู้ภัยแล้ง

„ในบางพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำบาดาลมาช่วยบรรเทาภัยแล้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ โดยเมื่อเพิ่มบ่อน้ำบาดาลทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลงเหลือ 42 จังหวัด 152 อำเภอ“

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งว่าเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้จากที่มอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำการสำรวจและจัดทำข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ใช้การได้ พบว่า ในบางพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำบาดาลมาช่วยบรรเทาภัยแล้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ โดยเมื่อเพิ่มบ่อน้ำบาดาลทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลงเหลือ 42 จังหวัด 152 อำเภอ แบ่งเป็น พื้นที่ใกล้วิกฤติ 11 จังหวัด 20 อำเภอ และพื้นที่เฝ้าระวัง 40 จังหวัด 132 อำเภอ จากเดิมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 68 จังหวัด 391 อำเภอ อย่างไรก็ตาม จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้ง 42 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยกระทรวงกลาโหม จะเข้าไปดูแลพื้นที่ใน 20 จังหวัด กระทรวงมหาดไทย เข้าไปดูแล 13 จังหวัด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เข้าไปดูแล 9 จังหวัด ที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งดังกล่าว

ขณะที่การเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำประปา ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง พบว่า บางพื้นที่มีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา โดยแบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 4 แห่ง ลดกำลังการจ่ายน้ำลงอีก 5 แห่ง และการป้องกันน้ำเค็มอีก 3 แห่ง โดยเป็นการเฝ้าติดตามและสร้างความมั่นใจในการมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคของประชาชนอย่างเพียงพอ ซึ่งยืนยันว่าน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจนถึงเดือน ก.ค. 59 สำหรับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 8 มาตรการนั้น ได้มีการเร่งดำเนินการในแต่ละมาตรการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอยกเลิกโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 กรณีโครงการพืชน้ำน้อย ระยะที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 2 จังหวัด 3 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 โครงการ วงเงินรวม 4,238,000 บาท ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า กระทรวงเกษตรฯ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดงาน “รวมพลังคนไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ สู้ภัยแล้ง” โดยเป็นการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชน ในการร่วมใจประหยัดน้ำ การรณรงค์หยุดการใช้น้ำพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ ลดปริมาณการใช้น้ำเดือน เม.ย. 2559 ให้น้อยกว่าเดือน มี.ค. 2559 ร้อยละ 10 และรับรางวัลค่าน้ำตามการใช้จริงไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวประมาณกลางเดือน มี.ค. 2559 นี้.