ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลคลองข่อย
   
รพ.สต.ตำบลคลองข่อย

รหัส 07964

ที่อยู่ บ้านมณีโชติ หมู่ 5 ต.คลองข่่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ที่ตั้ง จ.ราชบุรี อ.โพธาราม ต.คลองข่อย หมู่ 5

โทร. 032-375702   โทรสาร. -

อีเมล์ kk07964@gamil.com เว็บไซต์ www.facebook.com/profile.php?id=100001716858994
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางลดาวัลย์ แก้วยอด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
รูปภาพ
ข้อมูลวันที่ 27 พ.ย. 2555