ประวัติสถานพยาบาล รพ.สต.ตำบลหนองโพ

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ

 

ประวัติชุมชน

                เมื่อประมาณ 90 ปี ก่อน ตำบลหนองโพ มีชื่อเดิมว่า “ตำบลหนองแขม”  ซึ่งสมัยนั้นตั้งชื่อตามสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่เพราะลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีหนองน้ำบึงใหญ่และบริเวณบึงหรือหนองน้ำนั้นจะมี “ต้นแขม”  ขึ้นอยู่มากมาย  บริเวณใกล้บึงนั้นมีวัดอยู่ 1 วัด มีต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้น  ทำให้พื้นที่นั้นร่มเย็นชาวบ้านจึงเรียกหนองโพ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของตำบลหนองโพมีดังนี้

                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                ทิศใต้                     ติดต่อกับ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลวันที่ 14 มิ.ย. 2554