ข่าวประกาศรับสมัครงาน


update!! 8 เมษายน 2563

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


ดาวโหลด Application Form »
update!! 8 เมษายน 2563

ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 1 อัตรา


ดาวโหลด Application Form »
update!! 8 เมษายน 2563

ผู้จัดการโครงการ AAAH จำนวน 1 อัตรา


ดาวโหลด Application Form »

นักวิจัย (Researcher) / ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 2 อัตรา

แผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Health Financing &Universal Health Coverage)
หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพมีความประสงค์รับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยประจําแผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Health Financing &Universal Health Coverage) ซึ่งมีขอบเขตการดําเนินงานวิจัยงานวิชาการและการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมีโครงการต่อเนื่อง 3 โครงการหลักได้แก่บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Accounts) ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective coverage) และการคิดต้นทุนโรงพยาบาล (Hospital costing)

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย
1.1 รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการ/โครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญดังนี้
 • เขียนเสนอร่างโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณและขอจริยธรรมการวิจัย
 • ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขียนรายงานโครงการ
 • การนําเสนอและเผยแพร่ผลการดําเนินงานทั้งการนําเสนอผลงานทางวิชาการการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและรูปแบบอื่นๆ
1.2 ประสานงานในโครงการที่รับผิดชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลกธนาคารโลก และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น
1.3 ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง/เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานอยู่เสมอเช่น ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการนโยบาย การเขียนบทความวิชาการ วาระทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและระดับโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1.4 วางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆของแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยนักวิจัย
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1-1.4 ภายใต้การดูแลของนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าแผนงาน

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆและปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพนโยบายสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (หากจบปริญญาตรีหรือโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและทักษะที่เกี่ยวข้องได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การสร้างกรอบความคิด (conceptualization) การคิดเชิงระบบ (system thinking)การจัดลําดับความสําคัญ (prioritization) การบริหารจัดการ (management) การทํางานเป็นทีม(teamwork) เป็นต้น
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งการพูดฟังอ่านเขียน
4. มีความมุ่งมั่นในการทํางานวิชาการด้านนโยบายและระบบสุขภาพ (commitment) และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง (life-long learning and development)
5. มีความรับผิดชอบสูงยืดหยุ่นรักการเรียนรู้สามารถทํางานเป็นทีมและทํางานภายใต้ความกดดันได้
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้

อัตราเงินเดือน
ขึ้นกับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน, รายได้ขึ้นกับผลการปฏิบัติ

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจําปี, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพมีความประสงค์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน “วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Health Policy and Systems Research on Antimicrobial Resistance)” จํานวน1 ตําแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัยหาข้อมูลเก็บข้อมูลแปรผลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะทํางานนักวิชาการหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆเช่นประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนาและอื่นๆรวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้และนําผลการดําเนินโครงการไปสู่นโยบายและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์เทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
2. สามารถทํางานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจํากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
3. มีใจรักการทํางานเพื่อสาธารณะมีความรับผิดชอบสูงอดทนกระตือรือร้นรักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. สามารถทํางานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คําแนะนําคําปรึกษาแก่ทีมงานได้
5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IETLS ไม่น้อยกว่า 5 หรือเทียบเท่า)
7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในการวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน
ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจําปี, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพมีความประสงค์รับสมัครผู้ประสานงานโครงการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน “วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Health Policy and Systems Research on Antimicrobial Resistance)” จํานวน1 ตําแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศเช่นแหล่งทุนเครือข่ายของแผนงานฯ
2. ดูแล ประสานงาน ตารางการนัดหมายของทีมวิจัยของแผนงานฯ
3. ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของแผนงาน เช่นนัดหมายเชิญประชุม จัดประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ
4. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
5. จัดการงานเอกสารและจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการเช่นเอกสารการประชุมรายงานการประชุมเอกสารในการวิจัยเป็นต้น
6. ดูแลรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายและจัดทํางบประมาณของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการทํางานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานในแผนงาน/โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทํางานเป็นทีมได้ดี
6. มีความรับผิดชอบสูงกระตือรือร้นและรักการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน
ขึ้นกับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน, รายได้ขึ้นกับผลการปฏิบัติ

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจําปี, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ตำแหน่งนักวิจัย (Researcher) จำนวน 2 อัตรา

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH)
หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยประจำแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Programme: ITH) ซึ่งดำเนินงานครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดสร้างและจัดการองค์ความรู้ (Knowledge generation and management) การสร้างเครือข่าย (Networking) การสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันนโยบาย (Knowledge communicationand policy advocacy) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacitybuilding andstrengthening) โดยขอบเขตของงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเด็นต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการวิจัยและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิละทุติยภูมิ บันทึข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
4. นำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และรูปแบบอื่นๆ
5. ร่วมกับทีมงานในการดำเนินกิจกรรมของแผนงาน ITH ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
2. มีทักษะ/ประสบการณ์ด้านการวิจัย และทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ การเขียนบทความวิชาการ การสร้างเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน
4. มีความสามารถวางแผนระบบงานได้ด้วยตัวเองและดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5. มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาการด้านนโยบายและระบบสุขภาพโดยเฉพาะในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือออกปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน
ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผู้ประสานงาน (โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกาลังคนด้านสุขภาพโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่งทุน เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสานงาน และจัดเตรียมกจิกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการ งานจัดเลี้ยง
 • จัดการงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเช่น เอกสารการประชุม รายงานการ ประชุม เอกสารในการวิจัย เป็นต้น
 • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
 • ดูแลการงบประมาณ และรวบรวมค่าใช้จ่ายของโครงการ

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาสาสตร์สุขภาพ หรือ สายสังคมสาสตร์ เช่น สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน) ในระดับดี (มีผลสอบคะแนน IELTS (International English Language Testing System) มากกว่า 5.0 หรือผลการสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ทางอีเมล กับหน่วยงานต่างชาติได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบสูงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัคิงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอปุสรรคต่อการทำงาน

อัตราเงินเดือน
ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ,Full Time

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตราโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนและกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ ร่วมกับผู้บริหาร
2. จัดการกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะกระบวนการนำความรู้/งานวิจัยขององค์กร เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อช่องทางต่างๆ
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเผยแพร่บนสื่อต่างๆ เช่น Youtube, Line และ ออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • พัฒนาค้นหาช่องทางการสื่อสารใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กร
 • จัดทำรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร
4. การประเมินสื่อขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น งานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการ ให้ออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media (Website, Social media, interactive media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อนำวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบเบื้องต้น
5. มีทักษะด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก และสามารถติดต่อสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
6. ทำงานตรงต่อเวลา มีทักษะในการบริหารจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ชอบเรียนรู้กระตือรืนร้นสามารถประยุกต์แนวทางใหม่ๆ ทำงาน เป็นทีม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. ผู้สมัครควรมี Portfolio มานำเสนอ

อัตราเงินเดือน
ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การพัฒนาศักยภาพ

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »